PRIVACYBELEID

 

RightSupply BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen laten plaatsen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.ilcapo.pizza
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): RightSupply BV, gevestigd te Wakkerendijk 32a, 3755 DC Eemnes, kvk-nummer: 70522537

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

 

De toegang tot de website en het gebruik is persoonlijk. U zult deze website de gegevens en informatie die verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of openbare aanbiedingen, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 - De content van de website  

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden, alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik van aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met technische applicaties, zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is tien strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website

 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de volledige of een deel van de website
 • alle informatie verwijderen die het werk van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar updates uit te kunnen voeren 

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, beschuldigingen of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website van een van functionele niet toegankelijk is.  De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent verantwoordelijk zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van dit Privacybeleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 

Uw gegevens worden verzameld door RightSupply BV en (een) externe verwerker (s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een selectieve of identificeerbare persoon natuurlijke; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden gereserveerd, met naam aan de hand van een identificator zoals een naam, een kenmerk, locatiegegevens, een online identificator van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, , psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, evenals het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@ilcapo.pizza 

 

Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteit, bepaalde deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om bepaalde functionaliteiten van de website te bepalen, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres:  info@ilcapo.pizza .

 

Indien u tijdens het bezoek van de website persoonlijke persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen van van enig ander ongeoorloofd gebruik van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso (o) n (en) oplevert. De beheerder is in geen zaak in transacties. 

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet wordt bepaald. 

 

Artikel 11 - Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te voorzien.  

 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

         Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het
         bijhouden van sessie- en inloginformatie. ​
Op deze wijze kunnen
         we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op
         de behoeften van bezoekers van onze 
website. We kunnen niet
         zien wie onze websites bezoekt van welke pc het bezoek
         plaatsvindt. 

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies van de verantwoordelijke en / of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Klantenservice, info@ilcapo.pizza .